: :การจัดการโลจิสติกส์


 ๐ ชื่อหลักสูตร

 ๐ ระยะเวลาการศึกษา

 ๐ การรับนักศึกษา

 ๐ อาชีพหลักสำเร็จการศึกษา

เน้นการเรียนการสอนด้าน

สาขาวิชา

ระดับ

วุฒิ

การจัดการโลจิสติกส์

ปริญญาตรี

 วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส์)
 Bachelor of Science in Logistics Management
 B.Sc. (Logistics Management)


  สาขาการจัดการโลจิสติกส์      :   ติดต่อสอบถามข้อมูล    อ. ภีม พรประเสริฐ โทร.093-3981538 และ  อ.พชร วารินสิทธิกุล โทร.083-5175728

สถิติการเข้าชมFree Global Counter