: :การจัดการโลจิสติกส์


 ๐ ชื่อหลักสูตร

 ๐ ระยะเวลาการศึกษา

 ๐ การรับนักศึกษา

 ๐ อาชีพหลักสำเร็จการศึกษา

เน้นการเรียนการสอนด้าน

: : ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตร

การจัดการโลจิสติกส์

ม.6

ปวช.

 ระยะเวลา 4 ปี

สูงกว่า  ระยะเวลาน้อยกว่า 4 ปี ขึ้นกับการเทียบโอนรายวิชา

      สาขาการจัดการโลจิสติกส์      :   ติดต่อสอบถามข้อมูล    อ. ภีม พรประเสริฐ โทร.093-3981538 และ  อ.พชร วารินสิทธิกุล โทร.083-5175728

สถิติการเข้าชมFree Global Counter