: :การจัดการโลจิสติกส์


 ๐ ชื่อหลักสูตร

 ๐ ระยะเวลาการศึกษา

 ๐ การรับนักศึกษา

 ๐ อาชีพหลักสำเร็จการศึกษา

 ๐ เน้นการเรียนการสอนด้าน

: : อาชีพที่สำเร็จการศึกษา : :

การจัดการโลจิสติกส์

 1. เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์
 2. เจ้าหน้าที่ซัพพลายเชน
 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
 5. เจ้าหน้าที่นำเข้าและส่งออก
 6. เจ้าหน้าที่จัดส่งและกระจายสินค้า
 7. เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการบรรจุภัณฑ์
 8. เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์
 9. เจ้าหน้าที่เทคนิคระบบสารสนเทศด้านซัพพลายเชน
 10. ผู้ดูแลโครงการระบบโลจิสติกส์และระบบขนส่ง
 11. ผู้ประกอบการทางด้านโลจิสติกส์
 12. นักวิเคราะห์ระบบงานโลจิสติกส์
 13. นักวิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์              
 14. นักวิชาการด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน

      สาขาการจัดการโลจิสติกส์      :   ติดต่อสอบถามข้อมูล    อ. ภีม พรประเสริฐ โทร.093-3981538 และ  อ.พชร วารินสิทธิกุล โทร.083-5175728

สถิติการเข้าชมFree Global Counter