: :การจัดการโลจิสติกส์


 ๐ ชื่อหลักสูตร

 ๐ ระยะเวลาการศึกษา

 ๐ การรับนักศึกษา

 ๐ อาชีพหลักสำเร็จการศึกษา

 ๐ เน้นการเรียนการสอนด้าน

: : เน้นการเรียนการสอนด้าน: :

การจัดการโลจิสติกส์

 1. การค้าชายแดน(Boder Trade)
 2. อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS Study)
 3. ศักยภาพกด้านภาษาอาเซียน(Language Compectency)
 4. การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management)
 5. การบริหารและจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
 6. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ (IT Application for      Logistics Management)

      สาขาการจัดการโลจิสติกส์      :   ติดต่อสอบถามข้อมูล    อ. ภีม พรประเสริฐ โทร.093-3981538 และ  อ.พชร วารินสิทธิกุล โทร.083-5175728

สถิติการเข้าชมFree Global Counter