หลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
                  

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     ไม่น้อยกว่า                  30    หน่วยกิต
      1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                          6     หน่วยกิต
      2)   กลุ่มวิชาภาษา                                                                     9     หน่วยกิต
      3)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                          6     หน่วยกิต
      4)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี              9     หน่วยกิต
                 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า                     103           หน่วยกิต
      1)   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                      33     หน่วยกิต
      2)   กลุ่มวิชาชีพ                                       ไม่น้อยกว่า                63     หน่วยกิต
            - วิชาเอกบังคับ                                                                    48     หน่วยกิต
            - วิชาเอกเลือก                                   ไม่น้อยกว่า                 15     หน่วยกิต
      3)   กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    7     หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต

 

ชื่อรายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    ไม่น้อยกว่า     30   หน่วยกิต

1)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                                            ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต

      9011101       ปรัชญาและตรรกวิทยา                                                        3(3-0-6)
      Philosophy and Logic                                                    

      9011102       ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                 3(3-0-6)
      Life and Aesthetics                                                       

      9012101       การรู้สารสนเทศ                                                                  3(3-0-6)
      Information Literacy                                                      

      9012102       พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                                           3(3-0-6)
      Human Behaviors and Self Development                      

      9012103       การพัฒนาทักษะการคิด                                                        3(3-0-6)
      Thinking Skill Development                                             

      9012104       การจัดการชีวิตและการทำงาน                                               3(3-0-6)
      Life and Work Management                                          

      9012105       การคิดเชิงสร้างสรรค์และจินตนาการ                                       3(3-0-6)
      Creative Thinking and Imagination                                 

      9012106       การเรียนรู้ตลอดชีวิต                                                            3(3-0-6)
      Lifelong Learning                                                          

      9012107       คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานสำหรับบัณฑิต                                  3(3-0-6)
      Basic Morality for Graduates                                          

      9012108       ชีวิตและการเรียนรู้                                                              3(3-0-6)
      Life and Learning                                                          

      9012109       การศึกษากับการพัฒนาทักษะการทำงาน                                  3(3-0-6)
      Education and Working Skill Development                    

      9012110       จิตตปัญญาศึกษาเพื่อชีวิต                                                      3(3-0-6)
      Contemplative Education for Life                                  

      9012111       เพศศึกษาเพื่อชีวิต                                                               3(3-0-6)
      Sex Education for Life                                                   

      9012112       เศรษฐกิจและการวางแผนชีวิต                                               3(3-0-6)
      Economy and Life Planning                                           

      9012113       การเป็นผู้ให้                                                                       3(3-0-6)
      Philanthropy

      9012114       พระบรมราโชวาท                                                               3(3-0-6)
      Royal Guidance

      9012115       รักเหนือรักในระดับศีลห้า                                                      3(3-0-6)
      Love Beyond Condition with Buddhism’s Five Precepts
    

  2)   กลุ่มวิชาภาษา                                                      ไม่น้อยกว่า      9   หน่วยกิต
      บังคับ  3  รายวิชา   ดังนี้

      9021101       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 1                                3(3-0-6)
      Thai for Communication and Learning I                         

      9021103       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน                              3(3-0-6)
      English for Communication and Work                            

      9022102       ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร                                3(3-0-6)
      English for Information Learning                                    
 

      เลือก

       9021102       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 2                                3(3-0-6)
      Thai for Communication and Learning II                        

      9021105       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                        3(3-0-6)
      Chinese for Communication                                          

      9021106       ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและการทำงาน                                 3(3-0-6)
      Japanese for Communication and Work                        

      9022101       การพัฒนาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ                                       3(3-0-6)
      Development of Thai Language Skill for Career             

      9022104       ภาษาจีนเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                       3(3-0-6)
      Chinese for Basic Work                                                  

      9022105       ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                                                   3(3-0-6)
      Korean for Communication                                           

      9022106       ภาษาเกาหลีเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                  3(3-0-6)
      Korean for Basic Work

      9022107       ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร                                                       3(3-0-6)
      Laos for Communication         

      9022108       ภาษาลาวเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                      3(3-0-6)
      Laos for Basic Work

      9022109       ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร                                                3(3-0-6)
      Vietnamese for Communication

      9022110       ภาษาเวียดนามเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                               3(3-0-6)
      Vietnamese for Basic Work

      9022111       ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร                                                     3(3-0-6)
      Khmer for Communication

      9022112       ภาษาเขมรเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                    3(3-0-6)
      Khmer for Basic Work

      9022113       ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                      3(3-0-6)
      Myanmar for Communication

      9022114       ภาษาพม่าเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                     3(3-0-6)
      Myanmar for Basic Work

      9022115       ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร                                                 3(3-0-6)
      Bahasa for Communication

      9022116       ภาษาบาฮาซาเพื่อการทำงานระดับพื้นฐาน                                 3(3-0-6)
      Bahasa for Basic Work

3)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                             ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกิต

      9031101       มนุษย์กับสังคม                                                                   3(3-0-6)
      Man and Society                                                           

      9031102       โลกาภิวัตน์ศึกษา                                                               3(3-0-6)
      Globalization Studies                                                    

      9031103       ไทยศึกษา                                                                          3(3-0-6)
      Thai Studies                                                                 

      9031104       กิจกรรมนักศึกษาในมหาวิทยาลัย                                      3(2-2-5)
      Student Activities                                                         

      9031105       วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                                   3(2-2-5)
      Way of Life on Sufficiency Economy                             

      9031106       อาเซียนศึกษา                                                                     3(3-0-6)
      ASEAN Studies                                                              

      9031107       ลาวศึกษา                                                                          3(3-0-6)
      Lao Studies                                                                  

      9031108       เวียดนามศึกษา                                                                   3(3-0-6)
      Vietnam Studies                                                           

      9031109       เขมรศึกษา                                                                         3(3-0-6)
      Khmer Studies                                                              

      9031110       สิงคโปร์ศึกษา                                                                     3(3-0-6)
      Singapore Studies                                                         

      9031111       อินโดนีเซียศึกษา                                                                 3(3-0-6)
      Indonesia Studies                                                         

      9031112       มาเลเซียศึกษา                                                                    3(3-0-6)
      Malaysia Studies                                                           

      9031113       ฟิลิปปินส์ศึกษา                                                                   3(3-0-6)
      Philippines Studies                                                       

      9031114       พม่าศึกษา                                                                          3(3-0-6)
      Myanmar Studies                                                          

      9031115       บรูไนศึกษา                                                                        3(3-0-6)
      Brunei Studies

      9031116       เครือข่ายสังคมออนไลน์                                                        3(3-0-6)
      Online Social Network

      9032101       สันติศึกษา                                                                         3(3-0-6)
      Peace Studies                                                              

      9032102       ภูมิศาสตร์กับชีวิตมนุษย์                                                       3(3-0-6)
      Geography and Human Life                                           

      9032103       สิทธิมนุษยชนและสังคม                                                        3(3-0-6)
      Human Rights and Society                                            

      9032104       วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ                                            3(2-2-5)
      Culture of Eco-tourism                                                  

      9032105       ครอบครัวศึกษา                                                                  3(3-0-6)
      Family Studies                                                              

      9032106       วิถีชีวิตกับการบริโภคอาหาร                                                  3(2-2-5)
      Way of Life and Food Consumption                              

4)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี             ไม่น้อยกว่า   9   หน่วยกิต
 
       9041101       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                             3(2-2-5)
      Science and Technology in Daily life                            

      9041102       กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ                                           3(2-2-5)
      Physical Education and Recreation                               

      9041103       พืชพรรณเพื่อชีวิต                                                               3(2-2-5)
      Plants for Life                                                               

      9042101       การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน                 3(3-0-6)
      Application of Mathematics and Statistics to Daily Life  

      9042102       ชีวิตกับสุขภาพ                                                                   3(3-0-6)
      Life and Health                                                             

      9042103       ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                             3(3-0-6)
      Life and Environment                                                   

      9042104       การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                       3(2-2-5)
      Application of Information Technology                         

      9042105       อาหารและการเกษตรเพื่อชีวิต                                               3(2-2-5)
      Food and Agriculture for Life                                         

      9042106       เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน                                          3(3-0-6)
      Biotechnology for Daily Life                                          

      9042107       การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม                                                3(2-2-5)
      Holistic Health Care                                                      

      9042108       อาหารเพื่อสุขภาพ                                                               3(3-0-6)
      Food for Health                                                            

      9042109       เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต                                                  3(3-0-6)
      Technology for Living                                                    

      9042110       การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                                                3(2-2-5)
      Exercises for Health

      9042111       พื้นฐานวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ                                            3(3-0-6)
      Fundamental of Earth System Science

      9042112       การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                 3(2-2-5)
      Maintenance Equipment for Live

ข.   หมวดวิชาเฉพาะ                                               ไม่น้อยกว่า        103            หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                   33          หน่วยกิต

       4011301       ฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                     3(2-2-5)
      General Physics I

      5771101       แคลคูลัสสำหรับโลจิสติกส์                                                    3(3-0-6)
      Calculus for Logistics                                                    

      5771102       สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้นสำหรับโลจิสติกส์                      3(3-0-6)
      Elementary Probability and Statistics for Logistics

      5771201       องค์การและการจัดการสำหรับโลจิสติกส์                                  3(3-0-6)
      Organization and Management for Logistics                   

      5771202       บัญชีการเงินเพื่อการจัดการโลจิสติกส์                                      3(2-2-5)
      Financial Accounting for Logistics Management

      5771203       หลักการตลาดสำหรับการจัดการโลจิสติกส์                               3(3-0-6)
      Principles of Marketing for Logistics Management          

      5771701       กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์                                   3(3-0-6)
      Business Law for Logistics Management                        

      5772103       การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์                       3(2-2-5)
      Quantitative Analysis for Logistics Mangegment

      5772105       ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์                                     3(2-2-5)
      English for Logistics Management                                  

      5772502       เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม                                                        3(3-0-6)
      Engineering Economy

      5773106       อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาเพื่อการจัดการโลจิสติกส์                 3(3-0-6)
      Greater Mekong Subregion Studies for Logistics Management

2)  กลุ่มวิชาชีพ                                                ไม่น้อยกว่า       63  หน่วยกิต
     
       วิชาเอกบังคับ                                                                48  หน่วยกิต


       5771501       การจัดการการดำเนินงาน                                                      3(3-0-6)
      Operation Management

      5771601       การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน                                         3(3-0-6)
      Logistics and Supply Chain Management                       

      5772401       การขนส่งและการกระจายสินค้า                                             3(3-0-6)
      Freight Transport and Distribution                                 

      5772602       การวางแผนการขายและการดำเนินงาน                                    3(3-0-6)
      Sales and Operations Planning

      5772603       การบริหารการจัดซื้อจัดหา                                                    3(3-0-6)
      Procurement and Sourcing Management

      5772604       การลำเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์                                              3(2-2-5)
      Material Handling and Packaging

      5772605       การจัดการคลังสินค้า                                                            3(3-0-6)
      Warehouse Management                                              

      5772606       การจัดการสินค้าคงคลัง                                                        3(3-0-6)
      Inventory Management

      5773205       การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์                                                 3(2-2-5)
      Logistics Cost Analysis

      5773302       เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์                                    3(2-2-5)
      Information Technology for Logistics

      5773607       การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์                                             3(3-0-6)
      Strategic Supply Chain Management

      5773608       การบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน                                          3(3-0-6)
      Supply Chain Risk Management

      5773702       กฎหมายโลจิสติกส์                                                              3(3-0-6)
      Logistics Law

      5773901       การค้นคว้าพิเศษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์                                 3(2-2-5)
      Special Study for Logistics Management

      5774207       การจัดการการส่งออกและนำเข้า                                            3(3-0-6)
      Export  and Import Management

      5774611       การจัดการระบบสนับสนุนโลจิสติกส์แบบบูรณาการ                    3(2-2-5)
      Integrated Logistics Support Management                     

วิชาเอกเลือก                                            ไม่น้อยกว่า      15  หน่วยกิต
    
        5772104       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                                      3(2-2-5)
      English for Business Communication                             

      5772204       การบริหารโครงการ                                                             3(2-2-5)
      Project Management

      5772301       การโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                    3(2-2-5)
      Computer Programming                                                

      5773107       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง    3(2-2-5)
      Analysis of Business Environment in Greater Mekong     Subregion

      5773206       การค้าชายแดน                                                                   3(3-0-6)
      Cross – border Trade

      5773503       วิศวกรรมความปลอดภัย                                                      3(2-2-5)
      Safety Engineering

      5773504       การวางแผนทรัพยากรองค์กร                                                3(2-2-5)
      Enterprise Resource Planning

      5773609       การตัดสินใจตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์                                       3(2-2-5)
      Strategic Location Decisions

      5773610       โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม                                                      3(3-0-6)
      Green Logistics

      5774208       การค้าระหว่างประเทศ                                                         3(3-0-6)
      International Trade

      5774402      การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ                                              3(3-0-6)
      Multimodal Transportation

      5774505       การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรม                                       3(3-0-6)
      Industrial Quality Assurance

      5774612       โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                                                     3(3-0-6)
      International Logistics

      5774703       ภาษีอากรเพื่อการจัดการโลจิสติกส์                                         3(2-2-5)
      Taxation for Logistics Management                               

      5774902       สัมมนาทางโลจิสติกส์                                                           3(2-2-5)
      Seminar in Logistics
        
3)  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                               7  หน่วยกิต

       5774801       การเตรียมสหกิจศึกษา                                                         1(90)
      Pre-Cooperative Education                                           

      5774802       สหกิจศึกษา                                                                       6(540)
      Cooperative Education

ค.    หมวดวิชาเลือกเสรี                                                    ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต

             เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา